اگر از ظلمت شب میترسی چلچراغ نگهم را به توخواهم بخشید
 
روشنایی تنم را که نشان سحرند
 
 به تو خواهم بخشید
 
اگر از دوری ره میترسی
 
 دستهایم را که پلی روی زمان میبندد
 
 و به کوتاهترین فاصله من را به تو میپیوندد،
 
 به تو خواهم بحشید
 
اگر از تنگی چشم دگران از زمزمه ها
 
 اگر از حرف کسان میترسی
 
من جدا از دگران به تو خواهم پیوست
 
 تا تو از من باشی
 
تو بیا تنها تو بیا
 
 که اگر آمدنت دیر شود
 
و آگر آمدنت قصه پوچی باشد
 
من تو را ای همه خوب
 
ای همه عشق
 
تا دم مرگ نخواهم بحشید!!!