به ياد ايوم خوش گذشته هنوزم تا سحر بيدار می مونم

امروز از اون روزهاييه که دارم می ترکم

بغض تمام وجودمو گرفته

خدايا کمکم کن