سینه تنگ من و بار غم او هیهات

مرد این بار گران نیست دل مسکینم  (حافظ)