من تو را همچون اهورا

من تو را همچون مسيحا

همچو عطر پاک گلها

دوست دارم می پرستم

من تو را با هستی

خود با وجودم

عاشقم با روح خود

با تار و پودم

من تو را همچون پرستو

قاصدکها نسترنها

من تو را با آنچه هستی

دوست دارم می پرستم