چه خوشست حال مرغی که قفس نديده باشد

چه نکوتر آنکه مرغی زقفس پريده باشد

پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند

چه رها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد