نگاهم كه كردي دلم پر گرفت

دلم غربت زنگ آخر گرفت

نگاهم كه كردي سكوتم شكست

درون دلم عشق گويي نشست

نگاهم كه كردي زمان صبر كرد

دل آسمان را پر از ابر كرد

و بعد از نگاه تو باران گرفت

و عشقي درون تنم جان گرفت

نگاهم كن و باز با من بمان

تو حرف دل بي كسم را بخوان

نگاهم كن اي زندگي بخش من

و با قلبم از عشق حرفي بزن