روز تا شب سوختم چشم انتظار

                        تا در اغوشت کشم شب تا سحر

                        درد هجرانت مرا ديوانه کرد

                        از دل ديوانه ام ديوانه تر

                        تا لبانت را لبم پيدا کند

                        يک دو جا بر گونه ات لب مينهم

                        ارزو نالد که:گر دستم رسد

                        لب بر ان لب روز تا شب مينهم

                        زير نور مهتاب تابناک

                        بوسه باران ميکنم روی تو را

                       از نسيم نيمه شب اهسته تر

                       می گشايم حلقه موی تو را