آنروز که نام سبزت را بر لبهای سپيدم حک کردی

تا در آسمان عاشقی پرواز کنم

آنروز که به شوق آمدن و ديدنت دريا دريا گريستم

هرگز در فکرم نمی گنجيد....

غم جدائيت.......