دو تا چشمام همه جا دنبال تو می گرده      

                               بانبودنت دلم با غصه ها سر کرده

شب و روز در پی تو من همه جا رو گشتم

                               يکی گفت غصه نخور اون داره بر می گرده

زندگی با عشق تو رنگ ديگه داشت برام

                               رفتی و بدون تو تلخ شده روز و شبام

دل من با هيچ کسی نمی تونست خو بگيره

                               شب و روز منتظره چشم برات مونده نگام

کسی مثل تو نشد .... کسی مثل تو نبود ....

                                همش از خدا می خوام که بيايی زود زود

کاشکی می شد دوباره باز همو پيدا بکنيم

                                  سفره عشقمونو با همديگه وا بکنيم

کاش تو اين شهر غريب صدای آشنا بياد

                                   دل من هواتو کرده فقط هم تو رو ميخواد

کسی مثل تو نشد ... کسی مثل تو نبود....

                                    همش از خدا می خوام که بيايی زود زود.....