تو رو داشتن واسه من يه نعمته

با تو يک لحظه برام غنيمته

گر چه اين روشن مثل روز برام

رفتنت يه قصه نيست حقيقته

نرو که يه عالمه حرف نگفته دارم

تو سينه يه دنيا عشق برات نهفته دارم

شادی زندگيم توای تموم دلخوشيم توای

نرو منو تنها نزار با درد و رنج روزگار