· آموخته ام: بيش از آن كه مرا بفهمند، ديگران را درك كنم.

· آموخته ام: كه مرد بزرگ به خود سخت ميگيرد و مرد كوچك به ديگران.

· آموخته ام: كه دانش خود را به ديگران آموزش دهم و دانش ديگران را بياموزم بنا بر اين علم خود را انفاق كرده ام و آنچه را نمي دانم آموخته ام.

· آموخته ام: پيش از آنكه دوستم بدارند، دوست بدارم.

· آموخته ام: هميشه فردي خوش بين باقي بمانم، چرا كه زندگي و موهبت هاي آن را دوست ميدارم.

· آموخته ام: اگرچه از هرچيزي بهترينش را ندارم، ولي از هر چيز كه دارم بهترين استفاده را كنم.

· آموخته ام: لبخند ارزان ترين راهي است كه ميتوان با آن نگاه را وسعت بخشيد.

· آموخته ام: آنچه امروز در دست دارم، ممكن است آرزوي فرداهايم باشد.

· آموخته ام: زندگي مثل يك نقاشي است، با اين تفاوت كه در آن از پاك كن خبري نيست.

· آموخته ام: كه هيچ روزي از امروز با ارزش تر نيست.

· آموخته ام: زياده گويي شايد مقدمه ناشنوايي باشد.

دوستدار شما

مرتضی

يا حق