امشب عشقم کشيده سری به ميخانه زنم

                                           آتــش عــشــق تــو را بـر دل ديـوانـه زنــم

نرگس مست تو را ديدم و ديوانه شدم

                                           شـمـع و خـار تــو را ديـدم و پروانـه شـدم


چشم وقتی قشنگ که برای اشک باش

                                               اشک وقتی قشنگ که برای عشق باش

عشق وقتی قشنگ که برای تــو باش

                                               تــو وقتی قشنگی که برای مــن باشی