مراقب افکارت باش آنها به گفتار تبديل می‌شوند
مراقب گفتارت باش آنها به کردار تبديل می‌شوند
مراقب کردارت باش آنها به عادات تبديل می‌شوند
مراقب عاداتت باش آنها به شخصيت تبديل می‌شوند
مراقب شخصيتت باش آن سرنوشتت خواهد شد