یه شب خواب چشامو بی خبر برد

 

به دنیایی از اینجا ساده تر برد

 

به دنیای گل و نورو ترانه

 

میونه لحظه های عاشقانه

 

تو تنها دل خوشی تنها امیدی

 

تو حرفی که نمی گفتم شنیدی

 

میونه خوابو بیداری نشستم

 

هنوزم پیش چشمای تو هستم