وقتی گفتن يه گناه بود مثل ديدن يا شنيدن

معنی آوازم اين بود ته بن بست داد کشيدن