گر از آزردن من هست غرض مردن من

مردم آزار مکش از پی آزردن من