تو می خوای تا می تونی دل منو خون بکنی

با رقيبام بشينی منو تو ديونه کنی

اما هر روز خوشی تنگ غروبی هم داره

روزهای سرد و سياه صبح سفيدی هم داره