پرواز خاطره

به ياد هر شبت آغاز كردم        پريشب تا سحر پرواز كردم

غمت را تا سحر در ساز كردم   از اين اسرار غم سر باز كردم

سفر را تا سحر اعجاز كردم    از اين جا تا فلك احراز كردم

نفس را با نفس چون راز كردم    تو را من در جهان چون باز كردم

غمت را در دلم آواز كردم       به ياد هر شبت پرواز كردم