کی شکاتو پاک ميکنه

شبها که غصه داری

دست رو موهات کی می کشه

وقتی منو نداری

شونه کی مرحم هق هقت ميشه دوباره

از کی بهونه می گيری شبهای بی ستاره

برگ ريزونای پاييز کی چشم برات می مونه

از جلو پات جمع ميکنه برگهای زرد و خسته

کی چشم برات ميمونه

حتی شبهای يلدا

تا گريه تو چشات نياد

شب برسه به فردا