چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک