به دنبال کسی نباش که با اون زندگی کنی

به دنبال کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی