عجب رسمی داری ای دوره زمونه

که هر روزت يه جا عاشق کشونه