شگفتا از عزيزانی که هم آواز من بودند

بسوی اوج ويرانی پل پرواز من بودند