کاش مي شد درميان واژه ها
واژه لبخند را معنا نمود
از ميان سال هاي زندگي
روزهاي گريه را فردا نمود
رنگ گل،بوي صفا را لمس کرد
کاش مي شد عشق را معنا نمود
با وجود اين همه نا خالصي
قفل دل را خالصانه وانمود
زندگي را رنگ و بويي تازه داد
دوست واري هاي بي همتا نمود