خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش

بنماند هيچش الا هوس قمار ديگر