گفتی باور کردم

تکرار کردی شک کردم

قسم خوردی فهميدم دروغ می گی

سعی کنيم قسم نخوريم...