بيرون زتو نيست هر چه در عالم هست

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تويی

خود را زبرای نيک وبد بد نکنی

رهرو تويی  و ره تويی و منزل تو

هشدار که راه خود به خود گم نکنی

( شيخ اشراق )