سلام به تمامی دوستداران راه طريقت

در ادامه بحث راز شادمانی لازم دونستم که از دوست عزيزم محسن تشکر کنم که برای من يادداشت گذاشت بود .

  1. هميشه به ياد داشته باشيد در اين دنيا هيچ عاملی ارزش ناراحت شدن شما را ندارد .اتفاقاتی ناگوار و مشکلاتی که برای ما پيش می آيد تماما بازتاب اعمال ما ميباشد مصداق بارز آن حديثی از حضرت علی (ع) که ميفرمايند:هيچ خاری به پای انسان نميرود مگر تاوان عملی باشد که در گذشته انجام داده است .پس ما ميتوانيم با اعمال خود ناراحتی ها را از پيش پا برداريم.

  2. سعی کنيد تنها زيستن در ميان جمع را ياد بگيريد .بدين معنی که هرگز مانند بعضی افراد از جامعه برای تصوف نگريزيم و در ميان جمع باشيم و با مردم زندگی کنيم ولی هميشه خود را تنها بدانيم بدين شکل که کارهای خود را خودمان انجام دهيم انگار که هيچ کسی دور و بر ما نيست و ما تنها هستيم و مجبوريم بعنوان مثال خودمان برای خود ليوان آب را بياوريم نه اينکه از ديگران در خواست آب کنيم .

  3. سعی کنيم در هفته يک روز را روزه بگيريم که بسيار در رسيدن به مقصود ياری گر ما ميباشد مصداق اين بيت شعر ميباشد که : اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بينی

  4. هر انسانی در زندگی و رفتار خود يک حالت عصبی خاصی را دارد يکی زياد و ديگری کم به عنوان مثال : در موقع حرف زدن بسيار دستان خود را تکان ميدهد يا در حال کار کردن پای خود را تکان ميدهد يا ... سعی کنيد که اين حرکات را کنترل کنيد و به تدريج اين حرکات و اعمال را کم کنيد تاروزی که کاملا از بين برود.

  5. هميشه بخود بگوييد که ميتوانيد و در توان شما هست که هر کاری هرچند مشکل را انجام دهيد (ولی هيچ وقت بيگدار به آب نزنيد تمام جوانب هر کار را بسنجيد بعد انجام دهيد)مصداق مثال کهن : خواستن توانستن است .

  6. هميشه به ياد داشته باشيد که هيچ کاری بی زحمت نيست و هيچ کاری بی پاداش نيست. نابرده رنج گنج ميسر نميشود پس هر کاری چه خوب (پاداش) و چه بد (کيفر) دارد پس بايد مراقب اعمال خود باشيم .

  7. هر گز در کارها تعجيل نکنيد قبل از انجام هر کار سر انجام آنرا بررسی کنيد هيشه بجای يک متر جلوتر ده متر جلوتر از خود را ببينيد .دور انديش باشيد .

  8. هميشه قبل از حرف زدن درباره سخن خود خوب فکر کنيد و بعد کلام بگوييد. تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نهفته باشد

نکته آخر اينکه : برای رسيدن به آرامش چشمان خود را بسته و چند دقيقه سعی کنيد که به چيزی فکر نکنيد در ابتدا هجومی از افکار در ذهن شما خواهد نقش بست ولی بعد از مدتی به آرامی از اين هجوم کاسته خواهد شد به اين لحظه که رسيديد آرام نفس عميق بکشيد و در مقابل چشمان خود يه صفحه سياه که در ميان آن يه نقطه سفيد و نورانی وجود دارد را ترسيم کنيد و فکر خود را بر روی آن نقطه متمرکز کنيد ابتدا شايد مشگل باشد ولی با استمرار تمرين به آرامشی خواهيد رسيد که شايد هيچ وقت در زندگی آنرا نچشيده باشيد .

به اميد آن روز که تمامی دوستداران طريقت اللهی به آرامش کامل برسند .

لطفا نتايج تمرينها و حالات خود را برای من بنويسيد تا بهتر بتوانم شما را راهنمايی کنم .

دوستدار شما

مرتضی

يا حق