دفترم خيس و سايه هايت نيست

شک ندارم که شعر بی تو گريست

حس و معنای شعر يعنی تو

بی تو معنای شعر هايم نيست

راستی از خودت نمی پرسی

انکه با لحظه لحظه های تو زيست

تازگی ها چرا کناره گرفت

گوشه ای در خودش شکست و گريست

گفت از ان دقيقه های قشنگ

ان خيال خوشی که با تو يکيست

سرد و بی روح سايه اش پاشيد

صفر تنها که با تو می شد بيست

می گذاری و ميروی باشد...

حرف اخر هميشه خواهش نيست!