از کفر من تا دين تو

راهی بجز ترديد نيست

دلخوش به فانوسم مکن

اينجا مگر خورشيد نيست

با حس ويرانی بيا

تا بشکنی ديوار من

چيزی نگفتن بهتر است

تکرار طوطی وار من