عاقل از مستی من جام سبو را بشکست

غافل از اينکه جنون مايه عرفان من است