چون ميهمان به سفره پرنازو نعمتی  /  خواندی مرا به بسـتر وصل خود ای پری
 هر جا دلم بخواهد من دست می برم  /  ديگر مگوی : ببين به کجا دست می بری!
 با ميهمان مگوی: بنوش اين منوش آن / ای ميزبان که پرگل ناز است بسـترت
 بگـذار مست مست بيفتـم کنار تو  /  بگـذار هرچه هسـت بنوشم ز سـاغرت
                            I Will Always Love You... Pledge your love to your sweetheart !
 هرجا دلم بخواهد آری چنين خوش اسـت /  بايد دريد هر چه شـود بين ما حجاب
 بايد شکسـت هر چه شود سـد راه وصـل  /  ديوانه بود بايد و مسـت و خوش و خراب
 گه می چرم چو آهوی مستی به دست ولب / دردشت گيسوی تو که صاف است وبی شکن
 گه می چرم جو بلبل سر گشته با نگاه  /  برگـرد آن دو نوگل پنهان به پيرهن
                              Falling In Love... With You ! This romantic message is sure to make him/ her feel on top of the world.
 هرجا دلم بخواهد آری به شرم وشوق /  دستم خزد به جانب پستان نرم تو
 واندر دلم شکفته شـود صدگل از غرور /  چون بينـم آن دو گـونه گلگون ز شـرم تو .....