اي كه دستت مي رسد كاري بكن
                         پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار

اين همه رفتند و ماي شوخ چشم
                           هيچ نگرفتيم از ايشان اعتبار

آنچه ديدي ، بر قرار خود نماند
                          وين چه بيني هم نماند بر قرار

دير و زود اين شكل و شخص نازنين
                         خاك خواهد بودن و خاكش غبار

گل بخواهد چيد بي شك باغبان
                              ور نچيند ، خود فروريزد ز بار

نام نيكو گر بماند ز آدمي
                                  به كزو ماند
سراي زرنگار