من همين يک نفس از جرعه جانم باقيست

آخرين جرعه اين جام تهی را تو بنوش

تو بمان با من تنها تو بمان