سيزده تا دليل قانع کننده که چرا درس خوندن بهتر از خانوم بازيه!!!

حداقلش اينه که آدم بالاخره يکی رو گير مياره که با هم بشينن سرش!

وقتی آدم خسته ميشه ميتونه بگذارتش کنار و بره استراحت کنه بعد که دوباره حالش سر جاش اومد بياد از اونجائی که ول کرده بود ادامه بده !

اگه کار آدم زود تموم شه احساس شرمندگی نميکنه !

وقتی آدم يک کتاب جديد رو باز ميکنه لازم نيست نگران اين باشه که تا حالا کيا خوندنش !

با يک فنجون قهوه آدم ميتونه همه شب رو کار کنه !

آدم ميتونه همراه باهاش هم تلويزيونش رو نگاه کنه و هم شامش رو بخوره !

آدم مجبور نيست تاريخ چاپ همه کتاباش رو يادش بمونه !

موقع کار لازم نيست آدم گيلاس عرقش رو بگذاره کنار !

آدم اگر تو يک قسمتی ضعيف باشه ميتونه از دوستاش کمک بگيره !

آدم هيچ وقت برای نيم ساعت ورق زدن يک کتاب با حال ده هزار تومن پياده نميشه !

اگه دوست آدم يک کتاب با حال داشته باشه آدم ميتونه برای ۲ شب قرض بگيردش !

واسه باز کردن کتاب آدم مجبور نيست کلی پای شام تو رستوران و پول تاکسی پياده شه !

اگه يهو وسط کار ننه بابای آدم سر برسن گندش در نمياد !