بيشتر از آنکه تصور کنی خيانت بوده است
و
بيشتر از آنکه باور کنی قلبم را شکسته اند،

اما تو، نه خيانت کردی و نه قلبم را شکستی
تو جگرم را آتش زدی...

زبانم می گويد: به اميد روزيکه روزگارت سياه تر از پر کلاغ
تيره تر از غروب و غمگين تر از دم جدايی باشد،

اما،
دلم می گويد:به اميد روزيکه آشيانت بالاتر از آشيان عقاب
چشم انداز نگاهت زيبا تر از بهشت،
بر لبانت لبخند و
صد هزار پری کنيزت باشد.

 همه رنگهاي دنيا هم در وجودم جمع شوند من فقط يکرنگ دارم و همين يک رنگ برايم کافيست...!