شرکت در انتخابات

نترس ای عزيز من، به حوزه می رويم وکفش پاره می کنيم و رای می دهيم و تو انتخاب می شوی.

و بر فراز موجها تومی رسی بر اوج ها.

ز انتهای خاوران و ماوران تو می رسی نياوران.

و آن ژيان کهنه ات بدل به بنز می شود.

و عينک شکسته ات بدل به لنز می شود.

و تو تمام وقت غرق مشکلات خويش می شوی.

طبيعتا ميان ما حصار محکمی کشيده می شود.

دگر سلام ما به گوش تو نمی رسد. تو را به جان بچه های خوشگلت بگو به ما چه می رسدوحق رای ما چه می شود.

با تشکر از يک ذهن کوچک