ميون خواب و بيداری

تو رو می ديدم انگاری

به من گفتی نشو عاشق

که عشق داره گرفتاری

گذاشتی سر روی شونم

به من گفتی نمی دونم

چطوری ميشه عاشق شد

تو اين دنيای بيزاری

نشو عاشق

نشو تنها

نگو حتی دوسش داری

....