فقط يک قطره اشک...

تو خود حديث مفسل بخوان از اين مجمل