سلام

خاتمی هم رفت

رئيس جمهوری که بيش از ۲۰ ميلون ايرانی رای به آمدنش دادند

و حالا خدا نگه دار خاتمی

رئيس جمهور محبوب