به سراغ من اگر می ايی

نرم و آهسته بيا

مبا که ترک بردارد

چينی نازک تنهايی هام