تقديم به پدر عزيز تر از جانم

اميدوارم که هميشه سلامت باشد و سايه پر مهرش بر سر ما

اين روز فرخنده را به تمامی پدران تبريک می گويم