من ميخواهم يه جنبش حمايت از آقايون راه بياندازم و از تمام خانمها و آقايون که مايل به همکاری هستند دعوت به همکاری مينمايم

هر کس مايل به همکاری است لطفا پيغام بگذارد تا من بفهمم که چند نفر همراه دارم

دوستدار شما

مرتضی

يا حق