عاشقان چون عهد با جانان کنند

جان شيرين بر سر پيمان کنند