دلبران چون دلبری زين سان کنند

زاهدان را رخنه در ايمان کنند