همه دلخوشيم به اينه که تو يادت مونده باشم

گر چه يه عمره توی اين دل يه خزون بی غروبه