تا کی به تمنای وصال تو يگانه

اشکم شود از هر مژه چون سيل روانه