سلام

امروز ۲ مهر ماه سال ۱۳۸۴

يک سال تحصيلی ديگه هم شروع شد

موفق باشيد

مدرسه ها وا شده

هلهله بر ژا شده

آرزومند آرزوهای شما

مرتضی