صبح که ميشه مدرسه ها باز ميشه

قافله دخترا پيدا ميشه

خنده ميشينه روی لبهای ما

گيسوی اون دخترا پيدا ميشه

اول ببين چه نازه

دومی زبون درازه

سومی چه تن نازهههههه

من عاشق بيچاره

بازم شدم کلافه

از اين همه نامه و لبخند و اشارهههههههههه

تا می آيی سر صحبت باهاش باز کنی

پليسه مياد ميزنه توی سرت

باباش با چماق  ميزنه توی سرت

....

......

اين هم به مناسبت شروع سال تحصيلی جديد