عاشقان نقطه پرگار وجودند ولی

عشق داند که در اين دايره سرگردانند